Category: Genel Kültür

BULGARLAR

  Batı Sibirya’dan M.S. IV. yüzyıldan itibaren batıya doğru yönelmiş, Kafkasların kuzeyi ve Karadeniz düzlüklerine gelmişlerdir. İstanbul’un 717-718 yıllarında İslam Orduları tarafında kuşatıldığında Bizans ile birlikte şehri savunmuşlardır. Bu zamandaki en önemli eserleri günümüze kalan Şumnu (Mandara) yakınlarındaki Kurum Han yazılı kaya kabartmalarıdır. Tuna Bulgarları 864 yılında Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Uygurlar (745 – 840)

İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır. Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir. IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir. Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir. Mani dinini benimseyerek toplumsal yapılarının değişmesine neden olmuşlardır. NOT: Maniheizm; iyilik, barış ve ahlak felsefelerini içermektedir. Ayrıca savaşmayı ve et yemeyi yasaklamaktadır; bu durum Bozkır yaşamına ters düşmektedir. Mani dini Türklerin yerleşik hayata...

II. Göktürk Devleti (682 – 745)

                  Kurucusu Kutluk Kağan’dır Kutluk Kağan Türk boylarını bir araya getirdiği için “İlteriş” unvanını almıştır. İlteriş: derleyen, toparlayan anlamına gelmektedir. (Türk boylarını bir araya getirdiği için bu unvanı almıştır.) Kutluk Kağan, Türklerin 630 – 650 yılları arasındaki 50 yıllık esaret dönemini bitirmiştir. Türklerde ilk defa danışmanlık görevini İlteriş Kağan bir devlet adamına...

I. Göktürk Devleti (552 – 630)

İlk hükümdarı Bumin Kağan’dır. Türk adını taşıyan ilk Türk Devleti’dir. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile yönetmiştir. Bu da ikili teşkilatın Türklerde uygulandığının kanıtıdır. I. Göktürk Devletinin en parlak dönemi, 553 yılında Bumin Kağan’ın ölümünden sonra yerine geçen Mukan Kağan döneminde yaşanmıştır. Mukan Kağan’dan sonra Tapo Kağan tahta geçmiştir. Sonrasında ise devlet Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.

Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü   Çin, Moğol ve Tunguz baskıları nedeniyle Asya Hunların bir bölümü Batı’ya doğru ilerlemiş ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bu bölgedeki barbar kavimlerin hareket etmesiyle de Kavimler Göçü başlamıştır. Avrupa’ya gelen bu kavimler Hristiyan olmadıkları ve Kutsal Roma İmparatorluğuna saldırdıkları için kilise tarafından barbar olarak nitelendirilmişlerdir. Yerlerinden sürülen Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar Avrupa’da uzun süre kargaşaya neden olmuşlardır. Avrupa’daki kavimlerin...

Asya Hun Devleti (M.Ö. 280 – M.S 216)

  Asya Hun Devleti Hakkındaki ilk bilgileri Çin yıllıklarından elde ediyoruz. Bu yıllıklara göre Hun adından ilk defa M.Ö. 318 tarihinde imzalana bir antlaşmada söz edilmiştir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman (Tuman)’dır. Mete, M.Ö. 200’de  Çin’e akınlar düzenleyerek Çin Seddi’ni aşan ilk Türk Hükümdarı olmuştur. Mete Han dönemi, Hunların en güçlü dönemleri olmuştur. Çin’e yerleşmek yerine onları vergiye bağlamışlardır. Bunun temel...

Türk Göçlerinin Sebepleri

İKLİM Bozulan iklim koşulları ve kuraklık, Salgın hastalıklar, Otlak ve meraların yetersiz kalması NÜFUS Hızlı nüfus artışı SİYASİ ve SOSYAL DURUM Geçim kaynakları ve yaşam alanı için boylar arası mücadelelerin olması, Çin ve Moğol topluluklarının baskılarının artması, Türk boyların birbirlerine bağımlı olmaları sonucu birbirlerini takip etmeleri, Yeni yurtlar edinme düşüncesi BAĞIMSIZLIK DUYGUSU Türkler, bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde başkalarının buyrukları altında yaşayamayacak kadar...

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – KPSS

TÜRK Adının Anlamı Türk adı; Orhun (Selenga) Yazıtları’nda güç, kuvvet, kudret olarak, Kaşgarlı Mahmut‘un İlk Türkçe Sözlük olan Divânu Lügati’t-Türk adlı eserinde türeyen, çoğalan, olgun olarak tanımlanmış, Ziya GÖKALP’in (XX. yy.) tanımıyla ise disiplinli, nizamlı anlamlarına gelmektedir. Türk adı siyasi olarak ilk defa Göktürkler tarafından kullanılmıştır.  Türklerin Ana Yurdu ve Göçler Türklerin anayurdu Orta Asya (Türkistan) coğrafyasıdır. Konumu; Doğu’da Kingan Dağları,...