Sabarlar

  V. – VI. yüzyıllarda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasyada bulunan Türk toplumudur. Hazar Devleti’nin esas unsurunu oluşturmuşlardır.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – KPSS

TÜRK Adının Anlamı Türk adı; Orhun (Selenga) Yazıtları’nda güç, kuvvet, kudret olarak, Kaşgarlı Mahmut‘un İlk Türkçe Sözlük olan Divânu Lügati’t-Türk adlı eserinde türeyen, çoğalan, olgun olarak tanımlanmış, Ziya GÖKALP’in (XX. yy.) tanımıyla ise disiplinli, nizamlı anlamlarına ...