Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Enderun (İç Saray) Birun (Dış Saray) Haremi Hümayun Enderun (İç Saray) II. Murat zamanında kurulmuş olup II. Mehmet (Fatih) zamanında geliştirilmiştir. Padişahın özel yaşamını geçirdiği bölümdür. Burada ...

2. Beylikler Dönemi – Anadolu

Osmanoğulları: Söğüt, Domaniç Karamanoğulları: Konya Germiyanoğulları: Kütahya, Denizli Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale Hamitoğulları: Isparta, Antalya Menteşeoğulları: Muğla, Milas Aydınoğulları: Aydın Eşrefoğulları: Beyşehir Candaroğulları: Kastamonu, Sinop Saruhanoğulları: Manisa Dulkadiroğulları: Elbistan Karakoyunlular: Doğu Anadolu Akkoyunlar: Bayburt, Urfa, Diyarbakır ...

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Teşkilatı Karahanlılarda hükümdar Hakan veya Han unvanlarını kullanmıştır. Devlet hanedanın ortak malı sayılmıştır. Tolunoğulları ve İhşitler’de bakanlık (naiplik) sistemi kullanılmıştır. Tolunoğullarında vezirlik makamı kullanılmıştır. Hatunlar; Tolunoğulları ve İhşitler’de yönetimde etkili olmuşlardır. Gaznelilerden itibaren Türklerde, ...

İlk Türk Beylikleri (I. Beylikler Dönemi)

Saltuklular (1072 – 1202) Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu Selçuklu tarafından siyasi otoritesine son verildi. Mengücekler (1080 – 1277) Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Şebinkarahisar, Kemah, Divriği çevresinde kurulmuştur. Erzincan kolu Alaaddin Keykubat; Divriği tarafı ise ...

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

  Kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir. Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir. Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından Selçuklu Devleti bağımsız bir devlet haline ...

Gazneliler (963 – 1187)

  Gazne şehrinde Alp Tigin tarafından kuruldu. Gazne Devleti, pek çok ulusun birleşmesinden meydana geldiği için kısa ömürlü olmuştur. En parlak dönemleri Gazneli Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan’a 17 kez sefer düzenlemiştir. Hindistan’daki kast sistemi ...

Tolunoğulları (863-905) ve İhşitler (935-969)

  Tolunoğulları Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğulları’dır. Nil nehrinin taşmasını önlemek için bentler ve su kanalları inşa ettirmiştir. Askerlerinin büyük kısmı Türklerden oluşan Tolunoğulları’nın Kara ordusu ve Donanma gücü vardı. ...

Karahanlılar (840 – 1212)

  İlk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar’ın islamiyeti benimsemesinde Samanoğulları Devleti etkili olmuştur. Karahanlı Devleti siyasi otorite mücadelesi nedeniyle 1058 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Karahanlılar 1074 yılında Büyük Selçuklu Devleti hakimiyeti ...

İslamiyet Öncesi Türklerde Kültür ve Medeniyet

  Devlet Yapısı Hükümdarlık, kan yoluyla tanrıdan geldiği varsayılan, insanlığı yönetme yetkisi olarak hanedan üyelerine verilmiştir. Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine Kut denir. Kut, veliahtlar arasında taht kavgalarına neden olmuştur. Taht kavgaları da, Türk ...

Uzlar (Oğuzlar)

  Uzlar, Rusların Karadeniz’e inmesine ve Balkanları tehdit etmesine engel olmuşlardır. Oğuzlar genellikle göçebe yaşam tarzını benimsemişler ve batıya geldiklerinde ise yerleşik hayata geçmişlerdir.    

Peçenekler

  Balkaş ve Isıg Göl çevresinde yaşamışlardır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafında savaşmışlardır. Ancak karşılarındakinin Oğuz Türkleri olduklarını anlayınca saf değiştirmişlerdir.  

Kumanlar (Kıpçaklar)

  Batı Göktürkler’den gelen bir toplumdur. Bilinen Türk tipinden farklıdırlar. Moldovya Kumanları Hristiyanlığı benimseyerek bir kısmı Macaristan, bir kısmı Balkanlara ve Altın-Orda bölgesine yerleşmişlerdir.  

Karluklar

  V. yüzyılda Tarbagatay ve Kara-İrtiş bölgesinde yaşamışlardır. Hükümdarlarına Yabgu unvanı vermişlerdir. Talas Savaşı’nda Arapları desteklemişlerdir.  

Türgişler

  Göktürk (Batı) hakimiyetinden kurtularak kendi devletlerini kurmuşlardır. Emevi ordularının Kafkasya’ya girmelerini engelleyerek İslamiyet’i Kafkasya’ya yayma çalışmalarına engel olmuşlardır. Uygurlar gibi yerleşik hayatı sürdürmüşlerdir. Madeni para bastırmışlar ve Soğd Alfabesi’ni kullanmışlardır.

Kırgızlar

  Baykal Gölü’nün batısında yaşayan Kırgızlar VI. yüzyılda Göktürk Devleti’ne bağlanmışlardır. 1207 Cengiz (Temuçin) Han zamanında Moğol egemenliğine girmişlerdir. Türk Edebiyatı’nın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlar tarafından yazılmıştır. Yenisey Yazıtları Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur.   ...

Avarlar

  552 yılında Göktürk Devleti kurucusu Bumin Kağan tarafından yıkılmıştır. 558 yılında Sabar egemenliğine son vererek Kafkaslara ilerlemişlerdir. Avarlar 619’da ve 626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. Germen ve Slav kültürünün bugünkü haline gelmesinde rol ...

BULGARLAR

  Batı Sibirya’dan M.S. IV. yüzyıldan itibaren batıya doğru yönelmiş, Kafkasların kuzeyi ve Karadeniz düzlüklerine gelmişlerdir. İstanbul’un 717-718 yıllarında İslam Orduları tarafında kuşatıldığında Bizans ile birlikte şehri savunmuşlardır. Bu zamandaki en önemli eserleri günümüze kalan ...