Tag: genel kültür

Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Enderun (İç Saray) Birun (Dış Saray) Haremi Hümayun Enderun (İç Saray) II. Murat zamanında kurulmuş olup II. Mehmet (Fatih) zamanında geliştirilmiştir. Padişahın özel yaşamını geçirdiği bölümdür. Burada devlet adamları eğitim ve öğretim de alırlardı. Padişahın özel görevlileri bu bölümde bulunurdu. Enderun mektebine alınan çocuklara dini dersler, dil ve edebiyat dersleri ve müspet ilimler...

2. Beylikler Dönemi – Anadolu

Osmanoğulları: Söğüt, Domaniç Karamanoğulları: Konya Germiyanoğulları: Kütahya, Denizli Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale Hamitoğulları: Isparta, Antalya Menteşeoğulları: Muğla, Milas Aydınoğulları: Aydın Eşrefoğulları: Beyşehir Candaroğulları: Kastamonu, Sinop Saruhanoğulları: Manisa Dulkadiroğulları: Elbistan Karakoyunlular: Doğu Anadolu Akkoyunlar: Bayburt, Urfa, Diyarbakır Ramazanoğulları: Adana Eretna Beyliği: Orta Anadolu

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Teşkilatı Karahanlılarda hükümdar Hakan veya Han unvanlarını kullanmıştır. Devlet hanedanın ortak malı sayılmıştır. Tolunoğulları ve İhşitler’de bakanlık (naiplik) sistemi kullanılmıştır. Tolunoğullarında vezirlik makamı kullanılmıştır. Hatunlar; Tolunoğulları ve İhşitler’de yönetimde etkili olmuşlardır. Gaznelilerden itibaren Türklerde, “Sultan” unvanı kullanılmaya başlanmıştır. Orta Asya’da var olan “Kut” anlayışı, İslamiyet’in kabulü sonrası halifeden fetva alma şekline dönmüştür. Hazinedar, sarayın mali işlerini yönetmiştir. Silahdar, silah...

İlk Türk Beylikleri (I. Beylikler Dönemi)

Saltuklular (1072 – 1202) Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu Selçuklu tarafından siyasi otoritesine son verildi. Mengücekler (1080 – 1277) Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Şebinkarahisar, Kemah, Divriği çevresinde kurulmuştur. Erzincan kolu Alaaddin Keykubat; Divriği tarafı ise Moğollar tarafından yıkılmıştır. Danişmentliler (1080 – 1198) Danişmend kelime anlamı farsça’da “bilgili adam” anlamına gelmektedir. Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından kurulmuştur. Yozgat, Sivas, Tokat, Niksar...

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

  Kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir. Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir. Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından Selçuklu Devleti bağımsız bir devlet haline getirilmiştir. Çağrı Bey döneminde Anadolu’ya seferler düzenlenmiştir. Halife, 1055 yılında Bağdat’a sefer düzenleyen Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batı’nın Hükümdarı” unvanını vermiştir. Böylece İslam devletinin egemenliği...

Gazneliler (963 – 1187)

  Gazne şehrinde Alp Tigin tarafından kuruldu. Gazne Devleti, pek çok ulusun birleşmesinden meydana geldiği için kısa ömürlü olmuştur. En parlak dönemleri Gazneli Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan’a 17 kez sefer düzenlemiştir. Hindistan’daki kast sistemi bu seferler sonucunda zarar görmüştür. Abbasilerin yardım talebi üzerine  Gazneli Mahmud Şii Büveyhanoğulları’na sefer düzenlemiş ve bu devleti topraklarına katmıştır.

Tolunoğulları (863-905) ve İhşitler (935-969)

  Tolunoğulları Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğulları’dır. Nil nehrinin taşmasını önlemek için bentler ve su kanalları inşa ettirmiştir. Askerlerinin büyük kısmı Türklerden oluşan Tolunoğulları’nın Kara ordusu ve Donanma gücü vardı. En önemli eserleri Kahire’de bulunan Tolunoğlu Ahmed Camii’dir.     İhşitler (Akşitler) Kurucusu Türk, halkı ise Kıpti ve Arap’tı. Muhammed bin Toğaç tarafından kurulmuştur. (Mısır’a...

Karahanlılar (840 – 1212)

  İlk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar’ın islamiyeti benimsemesinde Samanoğulları Devleti etkili olmuştur. Karahanlı Devleti siyasi otorite mücadelesi nedeniyle 1058 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Karahanlılar 1074 yılında Büyük Selçuklu Devleti hakimiyeti altına girmişlerdir. İslamiyeti ilk Türk devletidir. Resmi dili Türkçe’dir. Ribat adı verilen ilk kervansaray ve medreseleri inşa etmişlerdir. Karahanlılarda Yabgu “Satuk Buğra” islamiyeti benimseyen ilk...

İslamiyet Öncesi Türklerde Kültür ve Medeniyet

  Devlet Yapısı Hükümdarlık, kan yoluyla tanrıdan geldiği varsayılan, insanlığı yönetme yetkisi olarak hanedan üyelerine verilmiştir. Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine Kut denir. Kut, veliahtlar arasında taht kavgalarına neden olmuştur. Taht kavgaları da, Türk devletlerinin zayıflamasına, parçalanmasına ve yıkılmasına neden olmuştur. Halkın yönetilmesinde ve yargılanmasında “Töre” adı verilen gelenekler etkiliydi. Hükümdarlara; Hakan, Han, Kağan, Şad, Yabgu, Noyan, Bagatır, Tanhu, Şanyü,...

BULGARLAR

  Batı Sibirya’dan M.S. IV. yüzyıldan itibaren batıya doğru yönelmiş, Kafkasların kuzeyi ve Karadeniz düzlüklerine gelmişlerdir. İstanbul’un 717-718 yıllarında İslam Orduları tarafında kuşatıldığında Bizans ile birlikte şehri savunmuşlardır. Bu zamandaki en önemli eserleri günümüze kalan Şumnu (Mandara) yakınlarındaki Kurum Han yazılı kaya kabartmalarıdır. Tuna Bulgarları 864 yılında Hristiyanlığı benimsemişlerdir.