Kumanlar (Kıpçaklar)

  Batı Göktürkler’den gelen bir toplumdur. Bilinen Türk tipinden farklıdırlar. Moldovya Kumanları Hristiyanlığı benimseyerek bir kısmı Macaristan, bir kısmı Balkanlara ve Altın-Orda bölgesine yerleşmişlerdir.  

Karluklar

  V. yüzyılda Tarbagatay ve Kara-İrtiş bölgesinde yaşamışlardır. Hükümdarlarına Yabgu unvanı vermişlerdir. Talas Savaşı’nda Arapları desteklemişlerdir.  

Türgişler

  Göktürk (Batı) hakimiyetinden kurtularak kendi devletlerini kurmuşlardır. Emevi ordularının Kafkasya’ya girmelerini engelleyerek İslamiyet’i Kafkasya’ya yayma çalışmalarına engel olmuşlardır. Uygurlar gibi yerleşik hayatı sürdürmüşlerdir. Madeni para bastırmışlar ve Soğd Alfabesi’ni kullanmışlardır.

Kırgızlar

  Baykal Gölü’nün batısında yaşayan Kırgızlar VI. yüzyılda Göktürk Devleti’ne bağlanmışlardır. 1207 Cengiz (Temuçin) Han zamanında Moğol egemenliğine girmişlerdir. Türk Edebiyatı’nın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlar tarafından yazılmıştır. Yenisey Yazıtları Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur.   ...

Avarlar

  552 yılında Göktürk Devleti kurucusu Bumin Kağan tarafından yıkılmıştır. 558 yılında Sabar egemenliğine son vererek Kafkaslara ilerlemişlerdir. Avarlar 619’da ve 626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. Germen ve Slav kültürünün bugünkü haline gelmesinde rol ...

Sabarlar

  V. – VI. yüzyıllarda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasyada bulunan Türk toplumudur. Hazar Devleti’nin esas unsurunu oluşturmuşlardır.

İskitler (Sakalar)

  M.Ö. VIII. yüzyıllarda, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna’ya kadar göç etmişlerdir. İskitler’in İran ile mücadelesini anlatan Alp-Er Tunga (Afrasyab) Destanı ortaya çıkmıştır. İskitlerde veraset sistemi vardır. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Pers’leri Ortadoğu’da durduran ilk Türk ...

BULGARLAR

  Batı Sibirya’dan M.S. IV. yüzyıldan itibaren batıya doğru yönelmiş, Kafkasların kuzeyi ve Karadeniz düzlüklerine gelmişlerdir. İstanbul’un 717-718 yıllarında İslam Orduları tarafında kuşatıldığında Bizans ile birlikte şehri savunmuşlardır. Bu zamandaki en önemli eserleri günümüze kalan ...

Hazarlar

  630 yılında Göktürk Devleti’nin Çin’in egemenliğine girmesiyle bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Hazar ülkesinde farklı din ve inançların bir arada yaşaması ile “Panhazeria” (Hazar Birliği) olarak da anılmıştır. Hazarlar Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk boyudur. ...

Uygurlar (745 – 840)

İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır. Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir. IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir. Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir. Mani dinini benimseyerek toplumsal yapılarının değişmesine neden olmuşlardır. ...

II. Göktürk Devleti (682 – 745)

                  Kurucusu Kutluk Kağan’dır Kutluk Kağan Türk boylarını bir araya getirdiği için “İlteriş” unvanını almıştır. İlteriş: derleyen, toparlayan anlamına gelmektedir. (Türk boylarını bir araya getirdiği için bu ...

I. Göktürk Devleti (552 – 630)

İlk hükümdarı Bumin Kağan’dır. Türk adını taşıyan ilk Türk Devleti’dir. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile yönetmiştir. Bu da ikili teşkilatın Türklerde uygulandığının kanıtıdır. I. Göktürk Devletinin en parlak dönemi, 553 yılında Bumin Kağan’ın ...

Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü   Çin, Moğol ve Tunguz baskıları nedeniyle Asya Hunların bir bölümü Batı’ya doğru ilerlemiş ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bu bölgedeki barbar kavimlerin hareket etmesiyle de Kavimler Göçü başlamıştır. Avrupa’ya gelen bu kavimler Hristiyan ...

Asya Hun Devleti (M.Ö. 280 – M.S 216)

  Asya Hun Devleti Hakkındaki ilk bilgileri Çin yıllıklarından elde ediyoruz. Bu yıllıklara göre Hun adından ilk defa M.Ö. 318 tarihinde imzalana bir antlaşmada söz edilmiştir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman (Tuman)’dır. Mete, M.Ö. 200’de  Çin’e ...

Türk Göçlerinin Sonuçları

(Haritayı büyütmek için haritanın üzerine tıkayınız)           Türkler Orta Asya’da yaptıkları göçler sonucunda yeni yurtlar buldular. Karadeniz’in kuzeyinde, Hazar’ın doğusunda, Orta Asya’nın kuzeyinde ve güneyinde, Avrupa’da ve Ön Asya’da yeni devletler kurdular. Türkler ...

Türk Göçlerinin Sebepleri

İKLİM Bozulan iklim koşulları ve kuraklık, Salgın hastalıklar, Otlak ve meraların yetersiz kalması NÜFUS Hızlı nüfus artışı SİYASİ ve SOSYAL DURUM Geçim kaynakları ve yaşam alanı için boylar arası mücadelelerin olması, Çin ve Moğol topluluklarının baskılarının ...

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – KPSS

TÜRK Adının Anlamı Türk adı; Orhun (Selenga) Yazıtları’nda güç, kuvvet, kudret olarak, Kaşgarlı Mahmut‘un İlk Türkçe Sözlük olan Divânu Lügati’t-Türk adlı eserinde türeyen, çoğalan, olgun olarak tanımlanmış, Ziya GÖKALP’in (XX. yy.) tanımıyla ise disiplinli, nizamlı anlamlarına ...

Merhaba!

Merhaba! Artık KPSS derslerini, notları, dikkat etmeniz gereken ayrıntıları SINAVEX’te takip edebileceksiniz. Bizi takib edin… Yakında…