osmanlı merkez teşkilatı, divanı hümayun üyeleri - sinavex

Divan-ı Hümayun – Osmanlı Devleti

divanı-humayun-uyeleri-sinavex
Divan-ı Hümayun Üyeleri – Osmanlı Devleti
 • Osmanlı Devleti’nde, devletin yönetim merkezi payitaht, yani baş şehir olmuştur.
 • Yeniçeri Ağası, İstanbul Kadısı ve  İstanbul Şehr-i Emini (Belediye Başkanı) merkezi yönetimde görev almışlardır.
 • Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun kurulmuştur.
 • Divan-ı Hümayun II. Mahmud döneminde kaldırılmış, yerine Nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştur.

Orta Asya’da Kurultaya katılanlara ücret verilmezdi. Osmanlıda Divan üyelerine devletten maaş karşılığı olmak üzere toprak verilmiştir.

Divan-ı Hümayun Üyeleri

 1. Vezir-i Azam
 2. Vezirler
 3. Kazaskerler
 4. Defterdar
 5. Nişancı
 6. Reis-ül Küttab
 7. Şeyh’ül İslam (Müftü)
 8. Yeniçeri Ağası
 9. Kaptan-ı Derya

1. Vezir-i Azam (Sadrazam)

 • Padişahtan sonra en yetkili görevlidir.
 • Sadrazam olabilmenin şartı Türkçe bilmek ve Müslüman olmaktır.
 • Sadrazam Padişahın mührünü taşır ve devlet memurlarının atamasını yapardı.
 • Hükümdar olmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem unvanıyla orduyu yönetirdi.
 • Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra Divan’a başkanlık yapmıştır.
 • 19. yüzyılda sadrazamlığa Paşa Kapısı ve Bab-ı Ali denmiştir.

2. Vezirler

 • Sadrazamların yardımcılarıdırlar.
 • Vezir olmak için beylerbeyi veya sancakbeyi gibi görevlerde bulunmaları gerekir.
 • I. Murad döneminde vezir sayısı 3’e çıkarılmıştır.

3. Kazasker

 • Eğitim ve Adalet işlerinden sorumludur.
 • Askeri davalara kazasker bakar.
 • Kazasker olmak için Türk ve Müslüman olmak ayrıca medrese eğitimi almış olmak gerekmektedir.

Kazaskerin Türk olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü Kazasker Adalet işleriyle ilgilenirken Şer-i Hukuk ve Örf-i Hukuka göre hüküm verirdi. Örf-i Hukuk Türk gelenek ve göreneklerinden oluştuğu için Kazaskerin Türk olması gerekli görülmüştür.

 • Kazasker kadı ve müderrisleri atama ve görevden almakla yükümlüdür.
 • Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskerinden daha kıdemlidir.

Osmanlı Devleti’nde yönetim teşkilatlanması Rumeli ve Anadolu diye ikiye ayrılırdı.

4. Defterdar

 • Ekonomik işlerden sorumludur.
 • Bütçeyi hazırlar.
 • Kıdem olarak Rumeli Defterdarı Anadolu Defterdarından önde gelir.

5. Nişancı

 • Nişancı hükümdarın yazışmalarını yapmak ve fermanlara tuğrasını çekmekle yükümlüdür.
 • Nişancı kalemiye sınıfındandır.
 • Devlete ait olan yerleri ve fethedilen toprakları Tahrir Defteri‘ne yazmakla yükümlüdür.
 • Nişancı devletin bütün kanunlarını iyi bilmek zorundadır. Çünkü örf-i hukukun yazılmasından sorumludur.

6. Reis’ül-Küttab

 • 17. yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayun üyeleri arasına katılmıştır.
 • 19. yüzyıldan itibaren “Dışişleri Bakanlığı” görevini üstlenmiştir.
 • Reis’ül Küttaplar ilk defa 1453 İstanbul’un fethi sonrası oluşturulmuştur.
 • Reis’ül Küttaplar daha önce Nişancıların emrinde çalışır ve yurt dışı ile yapılan yazışmaları kaleme alırlardı.

7. Şeyhülislam

 • İslam hukukunu resmi olarak yorumlarlardı.
 • Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçtikten sonra etkinlikleri artmıştır.
 • Devlet işlerinin İslam Dinine uygunluğunu kontrol ederdi.
 • İlmiye sınıfında yer alır.
 • Verdiği kararlara fetva adı verilir.

8. Yeniçeri Ağası

 • İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
 • Divanda görüşü alınır ve Divanda alınan kararları yeniçerilere bildirirdi.

9. Kaptan-ı Derya

 • Donanmanın başkomutanıdır.
 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde Divan-ı Hümayun üyeleri arasında yer almaya başlamıştır.

 

Divan-ı Hümayun – Osmanlı Devleti” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.