Category: Pratik Bilgiler

Türk İslam Dünyasındaki İlk Edebî Eserler

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig mutluluk veren bilgi demektir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eser 1070’de Doğu Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a sunmuştur. Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği anlatılmıştır. Eserde hükümdarın halkına ve halkın devlete karşı sorumluluklarından bahsedilmiştir. Kutadgu Bilig siyasetnâme veya bir nasihatname...

Osmanlı Devletinde Şair Sultanlar

Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile meşgul olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler olarak da karşımıza çıkmıştır. Hatta bazı padişahlar “divan” sahibi olacak kadar şiir yazmış ve Divan edebiyatına yön vermiştir. Bilinen ilk şair padişah II. Murad’dır. Osmanlı padişahlarının bir çoğu şiirlerinde isimleri yerine mahlaslarını kullanmışlardır. Padişahların mahlasları...

İslamiyet Öncesi Pratik Bilgiler

  Türk tarihiyle ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleri’dir. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Türklerin şehir kuran ilk hkümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. (Uygurlar) Türkler ilk düzenli orduyu Metehan zamanında kurmuşlardır. Türklerde ilk din değiştiren topluluk Uygurlardır. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçen ilk devlet Uygurlardır. Türk adını ilk kez kullanan devlet Göktürklerdir. Türklerin kullandığı ilk takvim 12 Hayvanlı...