Osmanlı Devletinde Şair Sultanlar

Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile meşgul olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler olarak da karşımıza çıkmıştır. Hatta bazı padişahlar “divan” sahibi olacak ...

Divan-ı Hümayun – Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nde, devletin yönetim merkezi payitaht, yani baş şehir olmuştur. Yeniçeri Ağası, İstanbul Kadısı ve  İstanbul Şehr-i Emini (Belediye Başkanı) merkezi yönetimde görev almışlardır. Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun kurulmuştur. Divan-ı Hümayun II. Mahmud döneminde ...

Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Enderun (İç Saray) Birun (Dış Saray) Haremi Hümayun Enderun (İç Saray) II. Murat zamanında kurulmuş olup II. Mehmet (Fatih) zamanında geliştirilmiştir. Padişahın özel yaşamını geçirdiği bölümdür. Burada ...

Osmanlı Devleti’nde Devlet Yönetimi

Orta Asya’dan gelen yönetim anlayışı Osmanlı Devleti’nde de devam etmekteydi. Hanedan üyesi olan kişi devleti yönetmekteydi. Osmanlı Devleti’nde Orta Asyadaki yönetimdeki gibi devlet yönetimini hanedan üyeleri arasında pay etmek yerine devlet yönetimini hanedan mensuplarından birine vermişlerdir. ...

2. Beylikler Dönemi – Anadolu

Osmanoğulları: Söğüt, Domaniç Karamanoğulları: Konya Germiyanoğulları: Kütahya, Denizli Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale Hamitoğulları: Isparta, Antalya Menteşeoğulları: Muğla, Milas Aydınoğulları: Aydın Eşrefoğulları: Beyşehir Candaroğulları: Kastamonu, Sinop Saruhanoğulları: Manisa Dulkadiroğulları: Elbistan Karakoyunlular: Doğu Anadolu Akkoyunlar: Bayburt, Urfa, Diyarbakır ...

Anadolu Selçuklu Devleti (1107 – 1308)

  Anadolu Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Başkentleri İznik ve Konya olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları İstanbul’a kadar genişlemiştir. Boğazlardan geçen gemilerden vergiler alınmıştır. (Süleyman Şah Dönemi) I. Kılıçarslan döneminde I. Haçlı Seferi yapılmıştır. ...

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Teşkilatı Karahanlılarda hükümdar Hakan veya Han unvanlarını kullanmıştır. Devlet hanedanın ortak malı sayılmıştır. Tolunoğulları ve İhşitler’de bakanlık (naiplik) sistemi kullanılmıştır. Tolunoğullarında vezirlik makamı kullanılmıştır. Hatunlar; Tolunoğulları ve İhşitler’de yönetimde etkili olmuşlardır. Gaznelilerden itibaren Türklerde, ...

İlk Türk Beylikleri (I. Beylikler Dönemi)

Saltuklular (1072 – 1202) Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu Selçuklu tarafından siyasi otoritesine son verildi. Mengücekler (1080 – 1277) Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Şebinkarahisar, Kemah, Divriği çevresinde kurulmuştur. Erzincan kolu Alaaddin Keykubat; Divriği tarafı ise ...

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

  Kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir. Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir. Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından Selçuklu Devleti bağımsız bir devlet haline ...

Gazneliler (963 – 1187)

  Gazne şehrinde Alp Tigin tarafından kuruldu. Gazne Devleti, pek çok ulusun birleşmesinden meydana geldiği için kısa ömürlü olmuştur. En parlak dönemleri Gazneli Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan’a 17 kez sefer düzenlemiştir. Hindistan’daki kast sistemi ...

Tolunoğulları (863-905) ve İhşitler (935-969)

  Tolunoğulları Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğulları’dır. Nil nehrinin taşmasını önlemek için bentler ve su kanalları inşa ettirmiştir. Askerlerinin büyük kısmı Türklerden oluşan Tolunoğulları’nın Kara ordusu ve Donanma gücü vardı. ...

Karahanlılar (840 – 1212)

  İlk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar’ın islamiyeti benimsemesinde Samanoğulları Devleti etkili olmuştur. Karahanlı Devleti siyasi otorite mücadelesi nedeniyle 1058 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Karahanlılar 1074 yılında Büyük Selçuklu Devleti hakimiyeti ...

İslamiyet Öncesi Pratik Bilgiler

  Türk tarihiyle ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleri’dir. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Türklerin şehir kuran ilk hkümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. (Uygurlar) Türkler ilk düzenli orduyu Metehan zamanında kurmuşlardır. Türklerde ilk ...

İslamiyet Öncesi Türklerde Kültür ve Medeniyet

  Devlet Yapısı Hükümdarlık, kan yoluyla tanrıdan geldiği varsayılan, insanlığı yönetme yetkisi olarak hanedan üyelerine verilmiştir. Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine Kut denir. Kut, veliahtlar arasında taht kavgalarına neden olmuştur. Taht kavgaları da, Türk ...

Uzlar (Oğuzlar)

  Uzlar, Rusların Karadeniz’e inmesine ve Balkanları tehdit etmesine engel olmuşlardır. Oğuzlar genellikle göçebe yaşam tarzını benimsemişler ve batıya geldiklerinde ise yerleşik hayata geçmişlerdir.    

Peçenekler

  Balkaş ve Isıg Göl çevresinde yaşamışlardır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafında savaşmışlardır. Ancak karşılarındakinin Oğuz Türkleri olduklarını anlayınca saf değiştirmişlerdir.